LỚP TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Hàng năm công ty thường tổ chức tập huấn ANLĐ cho các CBCNV

5c075f2d-5f06-4252-b250-6f1105992463 73e127fc-eb68-4b9a-88d3-872fef0ec49a c6bcd3ba-e6b7-4363-a69f-34d5ea8ef229 c245bb87-324d-4228-b065-8a63347bd9d2